Водич низ СКОПЈЕ

Резултати од јавен повик за предлог – проекти бр. 03 – ТС/2019/413876 – 25

На јавниот повик за предлог-проекти за локални граѓански организации бр. 03 – ТС/2019/413876 – 25 објавен во рамки на проектот „Дали личиме на ЕУ? – Филмско документирање за мониторинг и заштита на човековите права во Северна Македонија“, финансиран од Европската Унија преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР) добиени се вкупно 74 апликации од локални граѓански организации. Секоја добиена апликација е евалуирана од страна на 3 евалуатори. Комисијата за избор, донесе одлука за финансирање на 10 проекти согласно изготвената ранг листа и во рамки на расположливиот буџет.

За финансирање се прифаќаат следните проекти:

Број Име на апликант Име на проект Вкупно  освоени поени (просек од 3 евалуатори)
55 Асоцијација за спортско право Еднаквост сегде – Еднаквост во спортот 91.3
71 Извиднички центар Крсте ЈОН Активни Млади – Чекор понапред кон подобри човекови права на локално ниво 91.0
49 Креативни и Активни Наши права, локално однесување! 90.7
31 Здружение за модерни и спортски танци, Танцов спортски клуб Креатор Денс С(оработка) П(очитување) О(дговорност) Р(азбирање) Т(олеранција) – СПОРТ без Граници! 90.3
72 Здружение Центар за развој и промоција Промо Идеа – Струмица Родова правичност и рамноправност во руралните средини во Југоисточен регион 89.3
48 ЗДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ АПИСЕЕД СКОПЈЕ Овозможување услови за социо-економска интеграција на децата без родители 88.7
64 Целор Радовиш Патот до јавните услуги во руралните средини 88.7
19 Здружение  за  екологија, едукација, претприемништво, спорт и култура КРАФТКОНЕКТ- ДУБИЦА Бразда Чучер-Сандево Хоп Хоп – за животна средина ТОП! 88.3
34 Македонски Зелен Центар „12 Принципи на добро владеење (управување)“ 88.0
32 Здружение за едукација, тренинг и развој Прогресс Плус Кавадарци Попреченост и човекови права 85.0

Апликантите на прифатените проекти ќе бидат дополнително контактирани за потпишување договори.

Коментари