Водич низ СКОПЈЕ

Повик за понуди бр. 03 – ТС/2019/413876 – 018 за избор на компанија за принтање

 

Здружението за промоција и унапредување на културните вредности, КОНФИДЕНС Скопје, за потребите на проектот „Дали личиме на ЕУ? – Филмско документирање за мониторинг и заштита на човековите права во Северна Македонија“ финансиран од Европската Унија во рамки на програмата EuropeAID/163963/DD/ACT/MK и Договорот за грант потпишан меѓу НВО Конфиденс и ЕУ бр. NEAR-TS/2019/413 – 876 ве поканува да доставите понуда за принтање на извештај за човекови права изготвен во рамки на проектна активност.

Инструкции за добавувачи со вклучена техничка спецификација за доставување на понудите може да се најдат на следниот линк: 
 
 
Ве охрабруваме да ни доставите Ваша понуда за горенаведениот повик. Понудата треба да ги содржи следните елементи:
–        Копија од Тековна состојба на понудувачот
–        Прилог 1. Финансиска понуда за потребната техничка спецификација
–        Прилог 2. Изјава за непостоење на услови за исклучување на добавувач.
 
Понудите се поднесуваат на следните две емаил адреси doweresembleeu@gmail.com и ngo.konfidens@gmail.com , со назнака „За повик бр. 03 – ТС/2019/413876 – 018“.  Краен рок за доставување на понудите е петок, 04.11.2020, 12:00h.

Изборот на добавувачите ќе се изврши по пат на евалуација на финансиската понуда на база на принципот „најниска понудена цена на понудата која технички ги исполнува сите услови“.

Коментари