Водич низ СКОПЈЕ

Јавен повик за понуди 03 – ТС/2019/413876 – 016 за набавка на лаптоп компјутер, два монитори, професионална камера за снимање и микрофон

 

 

Овој оглас го објавуваме по трет пат, поради недостаток на понуди

Јавен повик за понуди 03 – ТС/2019/413876 – 016/1
за набавка на лаптоп компјутер со два надворешни монитори, професионална камера за снимање и микрофон
Здружение за промоција и унапредување на културните вредности, КОНФИДЕНС Скопје, за потребите на проектот „Дали личиме на ЕУ? – Филмско документирање за мониторинг и заштита на човековите права во Северна Македонија“ финансиран од Европската Унија во рамки на програмата EuropeAID/163963/DD/ACT/MK и Договорот за грант потпишан меѓу НВО Конфиденс и ЕУ бр. NEAR-TS/2019/413 – 876 ве поканува да доставите понуда за набавка на лаптоп компјутер со два надворешни монитори професионална камера за снимање и микрофон. 
Инструкции за добавувачи со вклучена техничка спецификација за доставување на понудите се составен дел од оваа документација / овој повик и може да се најдат на следниот линк:

Тендерска документација 

Краен рок за доставување на понудите е 01.07.2020, 12:00.

Изборот на добавувачите ќе се изврши по пат на евалуација на финансиската понуда на база на принципот „најниска понудена цена на понудата која технички ги исполнува сите услови“.

 

Коментари