Водич низ СКОПЈЕ

Повик за модератор/организатор на тркалезна маса

 

Јавен повик бр. 03 – ТС/2019/413876 – 028

За ангажирање на експерт/ка на позиција модератор организатор на тркалезна маса

Здружението за промоција и унапредување на културните вредности, КОНФИДЕНС Скопје, за потребите на проектот „Дали личиме на ЕУ? – Филмско документирање за мониторинг и заштита на човековите права во Северна Македонија“ финансиран од Европската Унија во рамки на програмата EuropeAID/163963/DD/ACT/MK и Договорот за грант потпишан меѓу НВО Конфиденс и ЕУ бр. NEAR-TS/2019/413 – 876 објавува повик за ангажирање на експерт/ка – модератор / организатор на тркалезна маса. Ангажираниот експерт/ка ќе работи на организација и имплементација на една тркалезна маса во еден од градовите кои се таргет на активноста.

Опис на активноста

Во рамки на проектот ,,Дали личиме на ЕУ? – Филмско документирање за мониторинг и заштита на човековите права во Северна Македонија”, Здружение за промоција и унапредување на културните вредности, КОНФИДЕНС Скопје ќе организира 12 тркалезни маси во Куманово, Кратово, Берово, Радовиш, Струмица, Свети Николе, Тетово, Струга, Кичево, Неготино, Кавадарци и Битола.

Општата цел на проектот e подигнување на свеста кај јавноста за постојните бариери за мониторинг и заштита на човековите права во Западен Балкан преку кратки документарни филмови и анимирани видеа. Тркалезните маси имаат за цел иницирање дебати за прашања поврзани со човековите права во Република Северна Македонија, како и откривање на што треба да сторат институциите на локално ниво за да работат врз основа на принципите на ЕУ.

Тркалезните маси треба да опфатат до 30 учесници со следна агенда за работа:

11:00 – 11:10                   Претставување на проектот „Дали личиме на ЕУ“

11:10 – 11:50                   Емитување на една документарна емисија „Дали личиме на ЕУ“ – Епизода во согласност со     локалните потреби и проблеми

11:50 – 12:15                   Кафе пауза за учесниците

12:15 – 13:30                   Дебата – човекови права на локално ниво

Заклучоци: Како до подобри практики

Тркалезните маси треба да се спроведат во периодот 21 март 2022 година – 30 април 2022 година.

Опис на работните задачи на ангажираните експерти

За потребите на проектот и реализација на активноста ќе бидат ангажирани 12 лица од наведените градови (од секој град едно лице).  Ангажираниот експерт има право на 2 работни дена за спроведување на следните активности:

  • избор на локација за оддржување на тркалезна маса,
  • избор на локал/кафе бар за обезбедување кафе пауза за учесниците,
  • покана до заинтересирани учесници на тркалезна маса,
  • модерирање на настанот,
  • краток извештај – со заклучоци од дебатата.

Работниот ангажман е заснован на работни денови / дневница во висина од 6.145,00 денари со вклучен персонален данок.

Потребни квалификации и вештини

  • Универзитетска диплома по општествени науки, новинарство или слично;
  • Релевантно работно искуство;
  • Добри интерперсонални вештини, јасна комуникација и можност за воспоставување работни односи со институционалните чинители, деловната заедница и граѓанскиот сектор.

Забелешка:

Државните службеници и/ или останатиот персонал тековно вработени во јавната администрација нема да бидат прифатени доколку аплицираат за експерти. Експертите мора да се независни и без конфликт на интерес по однос на обврските дефинирани во овој повик.

Начин на аплицирање

Апликациите се доставуваат електронски на емаил: ngo.konfidens@gmail.com, со наслов Експерт-Име на град за кој се аплицира. Краен рок за аплицирање е 20.03.2022, 12:00.

Ги охрабруваме сите заинтересирани понудувачи да достават:

  • Прилог 1: Писмо за намера со потенцирање на претходно искуство на слични задачи
  • Прилог 2: Кратка Биографија

Изборот на експерт/ка ќе се изврши по пат на евалуација „најдобра понудена вредност (квалитет) за дадена цена“.

Избраните експерти ќе бидат поканети да присуствуваат на кратка зоом работилница за подготовка.

Коментари